Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden waaronder door of vanwege Notariskantoor Van Duin te Castricum, hierna te noemen: ”de notaris”, diensten worden verleend.

 1. Alle opdrachten worden door de notaris slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 2. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels voor notarissen zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 3. De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend.
 5. Het in ontvangst nemen van een namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.
 6. Het inschakelen van derden door de notaris zal zoveel als mogelijk is in overleg met opdrachtgever plaatsvinden. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 7. Het honorarium van de notaris wordt, tenzij anders is overeengekomen, vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren, te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief, vermeerderd met BTW en Leges. De notaris licht de cliënt(en) tijdig en duidelijk voor over de financiële gevolgen van zijn inschakeling. De notaris deelt tijdig aan de cliënt(en) mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt(en).
 8. Ook de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, kunnen door de notaris in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 7 bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald; en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst: bij koper.
 9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van opdrachtgever.
 10. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
  –        in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  –        zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te doen, als zich een ongebruikelijk situatie of transactie voordoet.
 11. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder van de praktijkvennootschap van de notaris, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.
 12. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de Beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel opgenomen uitzonderingen.
 13. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Voor de inhoud van die regeling wordt verwezen naar www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 14. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor de beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 15. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.